Communities in DSpace

Select a community to browse its collections.

Now showing 1 - 5 of 7

Recent Submissions

Item
İNSAN KAYNAKLARI ANALİTİĞİ-Modelleme ve Örnek Uygulamalarla
(Nobel Akademik Yayınevi, 2020) Dr. Eyüp Çalık; Dr. Kemail Demir
Item
Pandemi Sürecinde Bireylerin Rekreasyon Farkındalık Düzeyleri ile Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişki
(Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi, 2022-12-28) Satılmış, Sinan Erdem; Ekinci, Nurullah Emir; Güler, Yağmur
Araştırmanın amacı, pandemi sürecinde bireylerin rekreasyon farkındalık düzeyleri ile yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin incelenmesi ve çeşitli demografik değişkenler açısından karşılaştırılmasıdır. Araştırma evrenini, Yalova Üniversitesi’nde bulunan öğrenciler oluşturmaktadır. Örneklem grubunu ise öğrenciler arasından olasılık dışı örnekleme tekniklerinden kolayda örneklem yöntemi ile seçilmiş 237 kadın ve 368 erkek olmak üzere toplamda 605 gönüllü oluşturmaktadır. Katılımcılara demografik bilgi formu, Ekinci ve Dilek (2019) tarafından geliştirilen “Rekreasyon Farkındalık Ölçeği” (RFÖ) ve Türkçe uyarlaması Eser vd. (2010) tarafından yapılan Yaşam Kalitesi Ölçeği Kısa Formu (YKÖKF) uygulanmıştır. İstatistiksel analizde SPSS 21.0 paket programı kullanılmıştır. Verilerin normallik dağılımını tespit etmek amacı ile çarpıklık ve basıklık değerleri incelenmiştir. Normal dağılım gösteren verilerin istatistik analiz yöntemlerinde yüzde, frekans, aritmetik ortalama, parametrik test tekniklerinden ise Bağımsız Gruplar T Testi, MANOVA, ANOVA ve Pearson Korelasyon Testi gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgular sonucunda, YKÖ-KF’nin RFÖ alt boyutlarından haz eğlence ve sosyal başarı ile arasında pozitif yönde düşük düzeyde bir ilişkisi olduğu görülürken kendini geliştirme alt boyutu ile arasında pozitif yönde orta düzeyde bir ilişkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak, rekreasyon farkındalık düzeyi yaşam kalitesini anlamlı derecede etkilemektedir. Bireylerin rekreasyon farkındalık düzeyi arttıkça yaşam kalitelerinin de arttığı belirlenmişt
Item
Investigation of the Use of Building Information Modeling (BIM) in Transportation Infrastructure
(INTERNATIONAL İSTANBUL MODERN SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS -IV, 2022-12-30) Abut, Yavuz; Avcı-Karataş, Çiğdem; Can, Eray; Erbıyık, Hikmet
The share of transport infrastructure in the economy occupies an important place in the financial indicators of many countries. Depending on the population growth, the need for flexible and cost-effective technological tools and methods in sustainability, including maintenance and repair of infrastructure services, is increasing daily. Building Information Modeling (BIM) is a method to prepare 3D models of buildings, including their materials and characteristics while performing advanced energy efficiency analyses that can reduce construction time and material waste. BIM has been widely adopted in vertical architecture for construction, maintenance, and repair works, and there is significant potential for these methods to be useful in the transportation industry. This study aims to examine the intersections of transportation infrastructure in the context of BIM with a current literatüre review and discuss the results. Based on these discussions, current issues and trends, application and use, emerging technologies, benefits and challenges, limitations, areas where research is needed, and future needs are discussed. Furthermore, the benefits of integrated modeling with geographic information systems (GIS) BIM in construction projects related to transportation infrastructure and the provision of spatial accuracy in this context were highlighted. Although academic studies mainly focus on roads, highways, and bridges, it is evident that the use of BIM in transportation infrastructures is increasing. Transportation infrastructure companies and academia should collaborate to calibrate these results. In addition, the major shortcoming in the literature is that the standards and regulations on this topic are not yet mature.
Item
Sporcularda Stres Tetikleyiciler ve Performans
(Gece Akademi, 2020-03-30) Öntürk, Yavuz
Item
Spor ve Para
(Gece Akademi, 2020-06-30) Öntürk, Yavuz