Termal Meslek Yüksekokulu

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 14 of 14
 • Item
  COVİD-19 PANDEMİ SÜRECİNDE SAĞLIK ANKSİYETESİNİN YAŞAM DOYUMU ÜZERİNE ETKİSİ
  (Tıbbi Sosyal Hizmet Dergisi, 2021-06) AVÇİN, Emel; ERKOÇ, Beyza
  Bir yılı aşkın süredir dünya çapında yayılımını sürdüren bir pandemi haline gelen Covid-19 pandemisi, yalnızca toplumların beden sağlığını değil, ruh sağlığını da olumsuz şekilde etkilemektedir. Bu çalışmada, Covid-19 pandemi sürecinde hissedilen sağlık anksiyetesi ve algılanan yaşam doyumunun çeşitli değişkenler açısından incelenmesi ve birbirleriyle olan ilişkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Buradan hareketle, mesaj ya da mail yolu ile çevrimiçi online anket ile 18-65 yaş arası 405 erişkine ulaşılmıştır. Verilerin toplanmasında, “Katılımcı Bilgi Formu”, “Sağlık Anksiyetesi Ölçeği” ve “Yaşam Doyumu Ölçeği” kullanılmıştır. Veriler SPSS 20.0 programı ile değerlendirilmiştir. Katılımcıların 219 (%54,1)’u kadın, 186 (%45,9)’sı erkektir. Kadın katılımcıların sağlık anksiyetesi ölçek puanları erkek katılımcılardan yüksektir ve aralarında anlamlı fark bulunmuştur (p˂0,05). Katılımcılardan Covid-19 tanısı almış olanların yaşam doyumu tanı almayanlara göre daha düşük olduğu saptanmış ve aralarında anlamlı fark belirlenmiştir (p˂0,05). Katılımcıların sağlık anksiyeteleri arttıkça yaşam doyumlarının azaldığı ve anlamlı ilişki olduğu tespit edilmiştir (r=-,103; p=,039). Pandemi sürecinde kişilerin sağlık anksiyetelerinin azaltılması, yaşam doyumlarının artırılması ve ruh sağlığının korunması için multidispliner hareket edilmeli, tedbirler uygulanmalı ve toplumun her kesimine ulaşılması hedeflenmelidir.
 • Item
  Üniversite Öğrencilerinde Fiziksel Aktivite Düzeyi, Sedanter Davranış ve Sağlıkla İlgili Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişkinin Araştırılması
  (İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2021-12) YEŞİL, Fatma; AVÇİN, Emel; SALTAN, Asuman
  Amaç: Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencileri arasında fiziksel aktivite düzeyi, sedanter davranış ve sağlıkla ilgili yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin araştırılmasıdır. Yöntem: Kesitsel tipte yapılan bu çalışmaya 200 üniversite öğrencisi katılmıştır. Katılımcıların %70,5’ i kadın; %29,5’ i ise erkek bireylerden oluşmaktadır. Çalışmada bireylerin fiziksel aktivite düzeylerini ölçmek için Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi (UFAA)-kısa form, Sağlıkla ilgili yaşam kalitelerini değerlendirmek için ise Nottingham Sağlık Profili (NSP) kullanılmıştır. Bulgular: Bireylerin toplam fiziksel aktivite ortalaması 2772,82±2791,92 MET-dk/Hafta olarak belirlendi. Fiziksel aktivite toplam değeri ile yaşam kalitesi toplam değeri (r= 0,176, p= 0,013) arasında pozitif yönde anlamlı ilişki bulundu. Oturma değeri ile yaşam kalitesi alt parametrelerinden emosyonel reaksiyon arasında pozitif yönde anlamlı ilişki (r= 0,147, P=0,038) bulunurken; ağrı ile oturma değeri arasında negatif yönde anlamlı ilişki (r= -0,145, p= 0,040) bulundu. Sonuç: Bu çalışmada sağlıkla ilgili yaşam kalitesi ile fiziksel aktivite, sedanter davranış ve ağrı faktörleri arasındaki ilişki vurgulanmıştır.
 • Item
  Primipar ve Multipar Annelerin Yenidoğan Bakımına İlişkin Geleneksel İnanç ve Uygulamaları
  (J Tradit Complem Med, 2021-12) AVÇİN, Emel; CAN, Şeyda
  Amaç: Bu araştırma, primipar ve multipar annelerin yenidoğan bakımına ilişkin geleneksel inanç ve uygulamalarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Annelerin sağlıkla ilgili inanç ve deneyimleri, yenidoğan bakım uygulamaları ile ilgili kararlarını ve davranışlarını etkilemektedir. Annelerin benimsediği geleneksel inanç ve uygulamalarında herhangi bir sakıncası olmayanların belirlenmesi, bilime dayandırılarak sahip çıkılması önemli iken, bu uygulamalardan zarar verenlerin (tuzlama, kundaklama, höllük, emzirmeye geç başlama, pudra kullanma vb.) tespit edilmesi ve ortadan kaldırılması da gerekmektedir. Gereç ve Yöntemler: Tanımlayıcı ilişki arayıcı nitelikte olan araştırmanın evrenini, Yalova ilinde yer alan bir devlet hastanesinin kadın doğum, doğumhane ve çocuk servisine 01.07.2020-30.12.2020 tarihleri arasında başvuran anneler (n=502) oluşturmuştur. Araştırmada örneklem seçimine gidilmemiş, araştırmaya alma ölçütlerini karşılayan tüm annelere ulaşılması hedeflenmiş ve 311 (evrenin %61,9'u) anne çalışma kapsamına alınmıştır. Araştırma verileri, araştırmacılar tarafından oluşturulan bilgi formu (15 soru) ve geleneksel inanç ve uygulamalar formu (40 soru) ile toplanmıştır. Bulgular: Annelerin primipar veya multipar olmalarına göre bebeklerinin ilk emzire zamanı, kundaklama, sarılık, kırkının çıkması, albasması, nazar, ilk banyo, pamukçuk, pişik ve göbek düştükten sonra yaptıkları geleneksel uygulamalarında anlamlı farklılık olduğu görüldü (p<0,05). Annelerin, primipar veya multipar olmasına göre geleneksel uygulamalara katılma oranlarının değiştiği belirlendi. Sonuç: Elde edilen sonuçlar, annenin doğum sayısının geleneksel uygulamalara yaklaşımını değiştirip değiştirmediğine ışık tutması nedeniyle önemlidir. Annelere ve ailelere riskli geleneksel uygulamaları ile ilgili davranışlarını önleme ve sosyal desteği artırmaya yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi önerilmektedir.
 • Item
  The Effect of Breastfeeding, Kangaroo Care, and Facilitated Tucking Positioning in Reducing the Pain During Heel Stick in Neonates
  (Journal of Pediatric Nursing, 2021-11) AVÇİN, Emel; KÜÇÜKOĞLU, Sibel
  Purpose: Invasive intervention can negatively affect prognosis, behavior, environmental adaptation in neonates. Some nonpharmacological pain management methods are used for effective pain treatment. This study investigated the effect of breastfeeding, kangaroo care, and facilitated tucking positioning on heel-stick pain in neonates. Design: A quasi-experimental design was employed. The study was conducted in three family health centers in Kütahya/Turkey. The sample consisted of 140 healthy neonates with the gestational age of 37 weeks or more, birth weight greater than 2500 g, and no sucking problems. The sample was divided into four groups (breastfeeding, kangaroo care, facilitated tucking position, and control). Data were collected using a Baby-Mother Characteristics Questionnaire, a Physiological Parameter Follow-up Form, and the Neonatal Infant Pain Scale. Data were analyzed using chi-square, the one-way analysis of variance (ANOVA), Kruskal-Wallis, Student t-test, and Mann-Whitney U tests. The research adhered to ethical principles. Results: The facilitated tucking position group cried less and experienced less pain during heel stick than the other groups (p < 0.05). Breastfeeding, kangaroo care, and facilitating tucking help reduce heel-stick pain but facilitating tucking causes less crying and imposes less pain on neonates than the other methods. Conclusion: Facilitated tucking position may be preferred to reduce pain during heel stick. Practice implications: Using facilitated tucking positions and breastfeeding methods can assist healthcare professionals as supportive methods in pain management.
 • Item
  Parents' Family-Centered Care Perception and Investigating Factors Affecting Such Perception
  (The Anatolian Journal of Family Medicine, 2021-06) AVÇİN, Emel; CAN, Şeyda; YEŞİL, Fatma
  INTRODUCTION: This study aimed to examine the perception of family-centered care (FCC) and the factors affecting this perception from the perspective of the parents. METHODS: The study design used is descriptive and cross-sectional. The study was carried out in two public hospitals in Bursa and Yalova city centres in Turkey. The universe of the study consists of 240 families whose 0–18-year-old child is hospitalized and stays with the child for at least 3 days between the specified dates. RESULTS: A total of 240 parents participated in the study and 177 (73.8%) were women. The median value of significance was 26.0 (20.0-34.0) in hospitalized girls and was 28.0 (22.0-33.0) in hospitalized boys (p=0.019). The median value of significance dimension for children with chronic disease was 28.0 (22.0-31.0) and 28.0 (20.0-34.0) for those without chronic disease; in the consistency dimension, the median value of children with chronic disease was 22.0 (17.0-27.0) and 24.0 (14.0-31.0) of children without chronic disease (p=0.049 and p<0.001, respectively). Matching percentage of all items in the scale changes between 68.3-80.5%. DISCUSSION AND CONCLUSION: It was determined that nurses make parents feel that the care given to their children is good, but they need to be more supportive as provided to make the parents feel an important place in the care of the child. When FCC is applied in hospitals, the satisfaction level of the child, family, and nurse will increase.
 • Item
  A RESEARCH TO DETERMINE THE ETHICAL CLIMATE PERCEPTION OF NURSES WHO WORK IN PRIVATE HOSPITALS
  (Journal of International Health Sciences and Management, 2021-10) AVÇİN, Emel; CAN, Şeyda; ERKOÇ, Beyza; YEŞİL, Fatma; ERDOĞAN, Gürkan
  Objective: It’s imperative that organizations that want to exist in the business world where competition is intense and that want to ensure should create a positive ethical climate perception. The aim of this study was to determine the level of perceptions of the ethical climate of nurses who work in a private hospital and to determine whether ethical climate perceptions differ according to demographic characteristics. Methods: The study was conducted between July-September 2018 on 154 nurses working at two private hospitals(in Istanbul and Yalova). Research data were collected from nurses working in these hospitals. This is a descriptive cross-sectional study. Results: According to findings, it was determined that the ethical climate perception of the participants was generally positive. In dimensions, ethical climate perception was found most positive in patient dimension, while most negative in physicians dimension. At findings, the perception of ethical climate according to the gender of the participants differed statistically in the managers dimension and perception of ethical climate according to working time in hospital differed in patients dimension(p<0.05). Perception of ethical climate didn’t differed significantly with age, educational and marital status of participants (p>0.05). Conclusions: It was determined that the hospital ethical climate perceptions of the nurses in the study were highly positive, and this perception was influenced by gender and the year of work. The sub-dimension, where the ethical climate perception was the most negative, was the physician dimension. It’s thought that the results obtained can be a guide in supporting positive ethical behavior.
 • Item
  Individuals' Reasons for Becoming Substance Addict According to Social Perspective: A Quantitative Study
  (Journal of Dependence, 2021) ERKOÇ, Beyza; AVÇİN, Emel; DANIŞ, Mehmet Zafer
  Objective: This study aimed to determine the reasons for individuals to be addicted to substances based on the social perspective and to reveal whether the results vary according to demographic characteristics. Method: The study data were obtained from 416 individuals between 18 and 65 who lived in Yalova between 01.10.2020 and 30.11.2020. Data were collected with the support of researchers and pollsters. Results: The 3- dimensions construct validity of the questionnaire form used to determine the perspective of the society on substance addiction was achieved. These dimensions were named as family, socio-cultural environment, and near-distant environment. The final questionnaire form, consisting of 18 questions, is scored between 0 and 5. The scores of the participants from the final questionnaire form: the immediate environment factor (4 questions) score is 13.63±4.77, the family factor (7 questions) score is 24.58±7.21, and the socio-cultural factor (7 questions) score is 24.57±6.66. Conclusion: The three dimensions in the final questionnaire form are significant in terms of individuals being addicted to substances.
 • Item
  Examining the Stress, Coping and Trust Levels of Turkish Healthcare Professionals During the COVID19 Pandemic Process
  (Journal of Religion and Health, 2021-10) CAN, Şeyda; AVÇİN, Emel
  This study was conducted to evaluate Turkish healthcare professionals’ demographic characteristics and the effects of COVID-19 pandemic and stress, coping and trust levels, and to examine the correlation between them. The study has a descriptive and correlational design. The sample of the study included 529 healthcare professionals who volunteered to participate in the study between 01.06.2020 and 31.07.2020 in Turkey. Data were obtained using self-applied online questionnaires. The Perceived Stress Scale and the Trust in Relationships Scale were used to collect the data. The study found a significant correlation between the demographic characteristics of the healthcare professionals such as age, marital status and having children, and their perceived stress and coping level (p < 0.05). The study found significant correlations between the variables of having someone around them diagnosed with COVID-19, contacting with a COVID-19-suspected/positive patient, having a chronic disease, needing psychological support, questioning interpersonal relationships, quality of life and looking to the future with hope/enthusiasm, and healthcare professionals’ perceived stress and coping levels (p < 0.05). There was a significant correlation between the variables of having a chronic health issue, abiding by the rule of stay at home/social isolation, quality of life and looking to the future with hope/enthusiasm and the Trust in Relationships Scale (p < 0.05). Determining the perceived stress, coping and trust levels of Turkish healthcare professionals should be regarded as an opportunity to provide necessary support not only in this pandemic period but after all this end.
 • Item
  Sağlık Arama Davranışı Üzerine Bir Araştırma
  (2021-12-31) Deniz, Serkan; Çimen, Mesut
 • Item
  Attitudes of Individuals towards Vaccines: A Cross-Sectional Study in Yalova Province, Turkey
  (Union Of Thrace Universities IV. International Health Sciences Congress, 2021-12-05) Eren, Berna; Çimen, Mesut; Yüksel, Onur; Deniz, Serkan
 • Item
  Polonya Sağlık Sistemi
  (Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic.Ltd.Şti., 2021-11-30) Deniz, Serkan
 • Item
  The Mediating Role of Shared Decision-Making in the Effect of the Patient–Physician Relationship on Compliance With Treatment
  (Journal of Patient Experience, 2021-05-20) Deniz, Serkan; Akbolat, Mahmut; Çimen, Mesut; Ünal, Özgün
 • Item
  Hastane Çalışanlarının Hizmetkâr Liderlik Algısının İşten Ayrılma Niyetine Etkisinde Örgütsel Özdeşleşmenin Aracılık Rolü
  (Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi, 2021-11-30) Yüksel, Onur; Deniz, Serkan; Çimen, Mesut
 • Item
  Hekimlere Güven Düzeyinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma
  (Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2021-03-31) Deniz, Serkan; Çimen, Mesut