İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 41
 • Item
  Girişimcilik Dersinin İşletme Öğrencilerinin Girişimcilik Niyetine Etkisi: Yalova Üniversitesi Örneği
  (Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, 2022-04-15) Evci, Gökçen; Alper, Elif Nur
  Literatürde yapılan çalışmalara bakıldığında girişimcilik ile ilgili alınan eğitimin öğrencilerin girişimcilik niyetine etkisinin olduğu gözlenmiştir. Bu doğrultuda girişimcilik kavramı ile en yakın ilişki içerisindeki gruplardan biri olan İşletme Bölümü öğrencilerinin girişimcilik niyeti, bu araştırmanın ana konusudur. Ayrıca, yapılan bu çalışma kapsamında Yalova Üniversitesi İşletme Bölümü öğrencileri; dersi henüz almamış (1. ve 2. sınıf), almakta (3. sınıf) ve almış olan (4. sınıf) öğrenciler olarak üç ayrı kategori altında incelenmiştir. Ajzen’in (1991, 2001, 2002) Planlı Davranış Teorisi temel alınarak ve literatürdeki girişimcilik niyetini ölçmek için yapılan çalışmalar incelenerek Liñán ve Chen (2009) tarafından oluşturulan “Girişimcilik Niyeti Anketi” Türkçeye çevrilerek bu çalışmada kullanılmıştır. Bu çalışmada anketlerden elde edilen verilere çoklu regresyon analizleri uygulanmıştır. Örneklem üzerinde yapılan analizlerde; kişisel tutum, öznel norm ve algılanan davranış kontrolünün girişimcilik niyeti üzerinde pozitif etkisinin olduğu görülmüştür. Bu değişkenlerin yanı sıra cinsiyetin girişimcilik niyeti üzerinde etkisi olduğu, erkek öğrencilerin girişimcilik niyetinin kadın öğrencilere göre daha fazla olduğu gözlenmiştir. Öğrencilerin girişimcilik dersi almış veya almamış olmasının ve hane halkı içerisinde girişimci bireyin bulunup bulunmamasının girişimcilik niyeti üzerinde bir etkisinin olmadığı görülmüştür. Extant literature on entrepreneurship revealed that entrepreneurial education is likely to affect students’ entrepreneurial intentions. Considering those studies, we are particularly interested in examining entrepreneurial intentions of business students at Yalova University. Moreover, within the scope of this study, students are divided into three groups as freshmen and sophomores (not taken any entrepreneurship classes yet), juniors (taking entrepreneurship courses in line with the official curriculum) and seniors (already done with entrepreneurship courses in line with the official curriculum). This study adopts Ajzen’s (1991, 2001, 2002) “Theory of Planned Behaviour” and Liñán ve Chen’s (2009) “Entrepreneurial Intention Questionnaire”. Multivariate regression techniques were used throughout the analyses. Tests carried out over the whole population reveal that personal attitude, subjective norm and perceived behavioural control positively influence entrepreneurial intentions of students. Furthermore, it is found that gender has an impact on entrepreneurial intentions of students: Male students are found to have more entrepreneurial intentions when compared to their female peers. Taking entrepreneurship courses at university and having any entrepreneur within their family do not have any effect upon entrepreneurial intentions of students.
 • Item
  A Book Recommendation System Using Decision Tree-based Fuzzy Logic for E-Commerce Sites
  (IEEE, 2021-06-25) Uçar, Metehan
  Recommendation systems are systems developed to advise users on the most accurate product, especially on e-commerce sites, movie viewing platforms, and music listening platforms. Nowadays, the increasing number of studies on data is led to applying different methods in recommendation systems. A fuzzy-logic-based product recommendation system is proposed for users who want to buy books on e-commerce sites in the study. Clustering is made using unsupervised learning with information from the “also bought-viewed” book data. A decision tree model is created with the data set. The rules of the Fuzzy model used in the study are created by using this decision tree. It is observed that successful results are obtained when tests are performed with actual data and decision trees, and fuzzy models are used together. Usually, in fuzzy models, data is not required. It is necessary to know the parameters and their effects during the design of the model. However, it will be complicated to determine rules in complex and challenging models like as in this study. As a result of the successful results obtained in this study, it has been shown that the rules are created quickly and accurately with the help of a method such as decision trees.
 • Item
  Evaluation of The Fishing Ports with a Fuzzy SpatialMulti Criteria Approach: The Case of Turkey
  (Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 2016) Çancı, Metin
 • Item
  Spatial Analysis of Effective Coastal Land Use Policies for the Development of Amateur Marine in Turkey
  (Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 2018) Çancı, Metin
 • Item
  Intermodal transportation inIstanbul via Marmaray
  (IBM JOURNAL OF RESEARCH AND DEVELOPMENT, 2010) Çancı, Metin
 • Item
  Political Stability and Transportation within Euro- Mediterranean Countries
  (International Journal of Euro-Mediterranean Studies, 2011) Çancı, Metin
 • Item
  Logistics Centre Concept and Location Decision Criteria
  (Journal of Engineering and Naturel Sciences, 2015) Çancı, Metin
 • Item
  Clustering Logistics Facilities in a Metropolitan Area via a Hot-Spot Analysis
  (Journal of Business Research - Turk, 2014) ÇANCI, METİN
 • Item
  Logistics Central Concept and Decision Criteria Affecting Site Selection
  (Journal of Business Research - Turk, 2014) ; Çancı, Metin
 • Item
  International Collaboration as Business and Competition Strategy and an Application
  (Economical Public and Political Analysis, 2001) ÇANCI, METİN
 • Item
  Video Assistant Referee's Effect on Football: Turkish Super League Case
  (RBFF-Revista Brasileira de Futsal e Futebol, 1-04-20) Gürler, Cem; Polat, Volkan
  Technology is now widely used in sports. One of those technology is video assistant referee(VAR) system. After being officially used in2018 World Cup for the first time, major leagues started using VAR from the 2018/2019season. In this study, 94 match weeks played in the Turkey Super League since the2017/2018 season were analyzed. The present study has two purposes. The first one is to examine the effect of VARs on football statistics. The second purpose is to determine the differences of VAR statistics between two seasons. This study has shown that while goals per game (p<0,05), yellow cards per game, red cards per game was decreased, average match time (second) per game(p<0,05), ball in play time (second) per game was increased after the use of VAR. The second major finding was that the frequency of decisions did not changed per game, and the total count of positions reviewed per game decreased significantly in the second season of VAR system.
 • Item
  UZAYDAKİ GELİŞMELER DOĞRULTUSUNDA YENİ BİR MUHASEBE UZMANLIĞI  ÖNERİSİ: UZAY MUHASEBESİ
  (Mali Çözüm, 2021-05) Azaltun, Murat; Tekbaş, İsmail; Aktaş, Arzu; Kurnaz, Ersin
  ÖZ: Son dönemde uzay araştırma ve  çalışmalarında büyük gelişmeler yaşanmaktadır. Uzay araştırmalarının ve faaliyetlerinin hesaplanması, belgelendirilmesi, analiz edilmesi ve raporlanması gibi  özellikli konularda mevcut muhasebe bilgi sisteminin ortaya çıkabilecek ihtiyaçları tam olarak karşılayıp karşılamayacağı tartışma konusudur. Bu doğrultuda  özellikli konuları içeren yeni bir muhasebe uzmanlık alanı olan “Uzay Muhasebesi” tartışılmaya değerdir. Uzay muhasebesi, genel olarak uzayla ilgili gelişmelerin muhasebe mesleğini ve muhasebe uygulamalarını nasıl etkileyeceğini ele alır. Uzay muhasebesi ile muhasebe uygulamalarını uzayda yaşanan gelişmeler çerçevesinde geliştirmek, ortaya  ıkacak olan muhtemel muhasebe sorunlarını çözerek söz konusu gelişmelerin muhasebe uygulamalarına etkilerini değerlendirmek mümkün olabilecektir. Bu  çalışmada uzay muhasebesinin tanımı, gerekliliği,  önemi, amacı ve kapsamı teorik olarak belirlenmeye çalışılacaktır. ABSTRACT: Recently, there have been great developments in space research and studies. It is debatable whether the current accounting information system will fully meet the needs that may arise in specific topics such as the calculation, documentation, analysis and reporting of space research and activities. In this context, Space Accounting, which is a new accounting specialization that includes these special topics, is worth discussing. Space Accounting examines how developments in space affect the accounting profession and accounting practices. It will be possible to improve the accounting applications with space accounting in the framework of the developments in space and solve the possible accounting problems and evaluate the effects of these developments on the accounting applications. In this study, the definition, necessity, importance, aim and scope of Space Accounting will be determined theoretically.
 • Item
  FİNANSAL BİLGİ MANİPÜLASYONU ORTAYA  ÇIKARMAYA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA (BENEISH MODELİ)
  (MUHASEBE VE FİNANS İNCELEMELERİ DERGİSİ, 2021) Azaltun, Murat; Toplu, Nesibe; Calayoğlu, İlker
  Piyasaların etkin ve verimli  alışabilmesi için gerçeğe ve ihtiyaca uygun bilgiye gerek vardır. Bazı işletme yöneticileri  çıkar  çatışmaları doğrultusunda yaratıcı muhasebe uygulamaları gerçekleştirebilmektedir. Türkiye’de ve dünyada işletmelerin finansal tablolarında yapılan hile ve usulsüzlükler,  çeşitli skandallara neden olmuştur. Finansal bilgi kullanıcılarından en  önemlisi yatırımcılardır. Finansal bilgi manipülasyon yöntemiyle işletmeler, mevcut mali durumlarını ve faaliyet sonuçlarını olduğundan daha iyi veya kötü gösterebilir. Bu gibi durumlar, yatırımcıların yanlış karar vermesine ve zarar görmesine neden olur. Bu  çalışmanın amacı, finansal bilgi manipülasyonu tespitinde Beneish Modelinin nasıl kullanılabileceğini açıklamaktır. Bu  alışmada Beneish (1999) modeli kullanılarak Borsa İstanbul’da (BİST) işlem gören şirketlerin finansal bilgi manipülasyonu uygulama olasılıkları hesaplanmıştır. Bu  çalışmada analize uygun verisi olan 104 şirket incelemeye alınmıştır. Beneish Modeline göre, BİST’te işlem gören 104 şirketin %94’ünün  çeşitli seviyelerde finansal bilgi manipülasyonu yapma ihtimali olduğu hesaplanmıştır. In order for the markets to operate effectively and efficiently, real and relevant information is required. Some business executives can implement creative accounting practices in line with conflicts of interest. The frauds andirregularities made in the financial statements in Turkey and the world, has led to several scandals. The most important financial information users are investors. With financial information manipulation, businesses can show their current financial situation and operating results better or worse than they are. Such situations cause investors to make the wrong decision and suffer damage. The purpose of this study is to explain how the Beneish Model can be used to detect manipulation of financial information. In this study Beneish (1999), using the model in Istanbul Stock Exchange (BIST) implementation possibilities for manipulation of financial information of listed companies are computed. In this study, 104 companies with data suitable for analysis were included in the study. According to the Beneish Model, 94% of 104 companies traded on BIST are likely to manipulate financial information at various levels.
 • Item
  SOSYAL MEDYA (TWITTER) PAYLAŞIMLARININ VERİ MADENCİLİĞİ İLE DUYGU ANALİZİ: YALOVA İLİ ÖRNEĞİ
  (Yalova Üniversitesi Yayınları, 2021-10) Koçyiğit, İlknur; Polat, Volkan; Yılmaz, Mustafa
  Bilgi teknolojilerindeki gelişim toplumların gündelik yaşam rutinlerini etkilemiş, bireylerin iletişim alışkanlıkları teknolojideki gelişim neticesinde değişime uğramıştır. İnternet teknolojisindeki gelişim ve akıllı telefon kullanımının artması sonucunda, bireylerin iletişimleri daha etkileşimli hale gelmiştir. Sosyal medya platformlarının kullanımının artışı ve gelişen bilgi teknolojileri sayesinde çok büyük miktarlarda veri elde edilebilmektedir. Elde edilen bu büyük miktardaki veriler işlenip analiz edilerek anlamlı hale getirilip, geleceğe yönelik çıkarımlar yapılabilmektedir. Böylece geleneksel veri toplama yöntemleri ile elde edilebilecek veri sayısına göre daha fazla veri incelenebilmekte ve daha objektif sonuçlara ulaşılabilmektedir. Bu çalışmanın amacı Twitter kullanıcılarının Yalova ili ile ilgili paylaşımlarının duygu analizi ile incelenerek sınıflandırılmasıdır. Çalışmanın Yalova ilinin şehir pazarlamasına ilişkin stratejilerini belirlemede, sosyal medya faaliyetlerini planlama ve uygulamada karar vericilere katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
 • Item
  Tüketici etnosentrizmi ve tüketici zenosentrizminin yabancı ürün satın alma niyeti üzerindeki rolü
  (2021) Koçyiğit, İlknur
  Tüketicilerin ürün satın alma niyeti tüketicilerin bir ürüne karşı olan ilgi düzeyleri sonucunda ortaya çıkan ve o ürünü satın alıp almamaya ilişkin niyetleri olarak ifade edilebilir. Tüketici davranışları literatürü incelendiğinde tüketicilerin ürün satın alma niyetleri üzerinde etkili olan çeşitli faktörlerin olduğu görülmektedir. Özellikle kültürel etkileşimin de etkisiyle birlikte kişisel ve kültürel değişkenlerin satın alma niyetleri üzerinde etkili olduğu yapılan çalışmalarda ifade edilmektedir (Özden, 2017). Kültürel etkileşimin öneminin giderek artması da etnosentrizm ve zenosentrizm kavramlarını tüketicilerin ürün satın alma niyetlerinde etkili olabilecek değişkenler haline getirmektedir. Bu bağlamda tüketicilerin satın alma niyetlerinin ne tür faktörlerden ve nasıl etkilendiğinin incelenmesi pazarlamacılara farklı stratejik alternatifler geliştirilmesi konusunda önemli ipuçları sağlayabilmektedir. Bu çalışmanın temel amacı tüketicilerin yabancı ürün satın alma niyetleri üzerinde tüketici etnosentrizmi ve tüketici zenosentrizminin ne ölçüde etkili olduğunun incelenmesidir. Bu nedenle, çalışmanın amacını gerçekleştirmek üzere kavramsal bir model geliştirilmiştir. Geliştirilen model ile bu iki eğilimin yabancı ürün satın alma niyeti üzerinde doğrudan ve ürün tutumu aracılığıyla dolaylı etkileri incelenmiştir. Geliştirilen model yapısal eşitlik modeli ile test edilmiştir. Çalışmanın saha araştırması iki ayrı ürün kategorisinde satın alma niyeti gösteren tüketicilere yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. Bu ürünler çikolata ve kot pantolondur. Farklı ürün kategorilerinin seçilmesindeki sebepler ise bu ürünlerin hem kadın hem de erkekler tarafından tüketiliyor olması ve bu ürünlerin bulundukları sektörlerde yerli ve yabancı alternatiflerinin çok çeşitli olmasıdır. Kolayda örnekleme yöntemine göre 408 tüketiciye çevrimiçi anket yoluyla ulaşılmıştır. Araştırma sonucunda tüketici etnosentrizminin tüketicilerin yabancı marka kot pantolon ve yabancı marka çikolata satın alma niyetleri üzerinde negatif ve anlamlı bir etkisinin olduğu, tüketici zenosentrizminin ise tüketicilerin yabancı marka kot pantolon ve yabancı marka çikolata satın alma niyetleri üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisinin olduğu görülmüştür. Ürün tutumunun tüketici zenosentrizmi ve yabancı ürün satın alma niyeti arasında aracılık etkisi görülmüştür. Ancak ürün tutumunun tüketici etnosentrizmi ve yabancı ürün satın alma niyeti arasındaki aracılık rolü saptanamamıştır. Çalışmada tüketici zenosentrizminin tüketici etnosentrizmi üzerindeki etkisi negatif yönde anlamlı bulunmuştur.
 • Item
  COVID- 19 SÜRECİNİN İŞLETMELERİN FİNANSAL TABLOLARI ÜZERİNE ETKİSİ - TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ
  (Gazi Kitabevi, 2021-08) Marşap, Beyhan; Demirel, Bilge Leyli; Özsözgün Çalışkan, Arzu; Altınay, Ayşenur
 • Item
  The impact of COVID-19 coronavirus on stock markets: evidence from selected countries
  (Bulletin of Accounting and Finance Reviews, 2021-03-01) Zeren, Feyyaz; Hızarcı, Atike Elanur
  In this paper, it has been aimed to reveal the possible effects of Covid-19 Coronavirus epidemic on stock markets. In the analysis using daily data between 23 January 2020 and 13 March 2020, possible effects on stock markets have been investigated with Maki (2012) cointegration test using both Covid-19 daily total death and Covid-19 daily total case. According to the results obtained, all stock markets examined with total death act together in the long run. It has been understood that total cases have a cointegration relationship of SSE, KOSPI and IBEX35 and do not have a cointegration relationship with FTSE MIB, CAC40, DAX30. In this regard, it is considered as one of the optimal options for investors to avoid investments in stock markets, turn to investment in gold markets, which is the safe investment port of each crisis period in long run. Also, considering the possibility of turning all life into an internet environment, turning to cryptocurrencies is seen as another alternative option for investors. In this direction, it will be the preference of investors to turn to derivative markets and to the stock markets of countries where Covid-19 is relatively rare to avoid risk.