Altınova Meslek Yüksekokulu

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 15 of 15
 • Item
  Determination of Ghost Fishing Starting Time by Four Different Baited Fish Traps in the Çanakkale Strait (North Aegean Sea)
  (COMU Journal of Marine Sciences and Fisheries, 2021-07-07) İbin Talip, Ayaz Adnan
  In this study, the starting time of ghost fishing in baited fish traps were determined. Two separate trials using 4 different types of fish traps (foldable, conical, “O” shaped Round and cylindrical) were carried out in the Çanakkale Strait at a depth of 5m between July - December 2013. A total of 12 fish traps (3 for each trap type) were used in the study. Each trial lasted a period of 45 days. Major features of the traps were as follows: the foldable fish trap had “V” shaped inclined funnel; the conical fish trap had a conical entrance from the top; The “O” shaped fish trap had a “V” shaped entrance on the base; the cylindrical trap had a conical entrance on the side. In all trials fresh sardine, black mussel and bread placed in a net bag were used as bait and fixed in the traps. Underwater observations showed that fish entrapped in all trap types escaped from the traps within 8-10 days. Fish mortality was due to accidental entanglement of fish on the mesh material covering the traps or due to predation. Molluscs such as octopuses and squids escaped within 4-7 days whereas crabs suffered from cannibalism or starvation due to their lower escape rates. In conclusion, in the present study while trap ghost fishing for fish and cephalopods were not observed, ghost fishing for crabs were observed and was a factor of entrance design and location on traps.
 • Item
  YALOVA ALTINOVA TERSANELER BÖLGESİNDEKi GEMİ İNŞAA İMALATINDA ÇELİK KAYNAKÇILIĞI YÖNTEMLERĠNĠN VE MESLEKİ EĞİTİM ÖNCELİKLERİNİN BELİRLENEREK BÖLGESEL KALKINMADAKİ ROLÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ
  (Yalova Üniversitesi Yayınları, 2021-10-22) Tımaç, Gökhan; Eren, Şükrü; Polattimur, Sedat
  Kaynak, inşaat sektöründen tutunda makine imalat sanayinden, gemi inşaa sektörüne kadar her sanayi ve sektörde kullanılan vazgeçilmez bir birleĢtirme yöntemidir. Ülkemizde, çelik malzemelerin ergitmeli kaynak yöntemlerinden herhangi birini elle veya yarı mekanize kaynak donanımlarını kullanarak gerçekleĢtirecek nitelikli personel ihtiyacı günden güne artmaktadır. ĠĢgücü piyasası araĢtırmaları kapsamında Türkiye genelinde mesleklere göre en çok ihtiyaç duyulan mesleklere bakıldığında 113‘ ü aĢkın meslek arasından Kaynak Teknolojileri ilk 10‘ un içinde yer almaktadır. Buna paralel olarak temininde güçlük çekilen meslekler arasına bakıldığında da Kaynak Teknolojileri 110‘ ü aĢkın meslek arasında benzer Ģekilde yıllara göre ilk 10‘ un içinde yer almaktadır. Bu çalıĢmada, Yalova Altınova tersaneler bölgesindeki gemi inĢaa imalatında çelik kaynakçılığı yöntemlerinin ve mesleki eğitim önceliklerinin belirlenmesi için öncelikle mevcut durum analizi yapılmıĢtır. Yapılan analizler değerlendirilmiĢ ve tersane gemi inĢaa kaynaklı imalatlarındaki kalite arayıĢının; kalifiye ve donanımlı kaynakçı ihtiyacının da artmasına neden olduğu ortaya çıkmıĢtır. Bu çerçevede kaynak uygulamalarının baĢarı ile sonuçlanabilmesi için gerekli Ģartları yerine getiren ve uluslararası düzeyde kabul edilen teknik bilgilere sahip nitelikli kaynak personelinin uygulamalı mesleki eğitimi için ileriye dönük yapılacak sürdürülebilir çalıĢma önerileri vurgulanarak, bölgesel kalkınmadaki rölü için teknolojik ve çevik uygulamalara zemin hazırlanmıĢtır.
 • Item
  YALOVA ALTINOVA TERSANELER BÖLGESĠNDEKĠ GEMĠ ĠNġAA KALĠTE KONTROL SÜREÇLERĠNDE TAHRĠBATSIZ MALZEME MUAYENE (NDT) YÖNTEMLERĠ VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
  (Yalova Üniversitesi Yayınları, 2021-10-22) Tımaç, Gökhan; Kalkan, İsmail; Şahin, Murat
  Tahribatsız malzeme muayene yöntemleri, kalite kontrol sürecinin bir parçasıdır ve diğer köklü yöntemlerin tamamlayıcısıdır. Tanım olarak, Tahribatsız Test (NDT) yöntemleri, malzemenin bütünlüğüne veya hizmete uygunluğuna hiçbir Ģekilde müdahale etmeden, yüzey veya iç kusurlar, süreksizlikler, düzensizlikler veya metalurjik durumlar için malzemelerin test edilmesidir. EN ISO 9712/2012 standartı içinde endüstriyel tahribatsız muayene olarak tanımlı yöntemlerden tersane gemi inĢaa sürecinde en çok kullanılanlar; Radyografi (RT), Manyetik (MT), Ultrasonik (UT), Penetrant (PT) ve Görsel (VT) muayene yöntemleridir. Tahribatsız test yöntemleri, özellikle gemi inĢaa sektöründe kullanılan çeĢitli malzeme muayene ve kaynak imalat yöntemlerinde sıklıkla kullanılmaktadır. Bu geliĢmiĢ yöntemlerin baĢarılı bir Ģekilde uygulanması, verileri alan ve verileri analiz eden kiĢilerin, yöntemlerin ilkelerini, verilerin nasıl kurulacağını iyi anlamalarını gerektirir. Bu kapsamda alınan uygulamalı eğitimler ve saha tecrübeleri gemi inĢaa kalite kontrol süreçleri için önem arz etmektedir. Bu çalıĢmada, Yalova Altınova tersaneler bölgesindeki, gemi inĢaa kalite kontrol süreçleri içinde yer alan ulusal/uluslararası yasal ve hukuki gereksinimler ve standartlar gereği denetleme kuruluĢları, loydları vb. denetçi firmalar tarafından da zorunlu olarak uygulanan tahribatsız malzeme muayene yöntemlerinin gemi tanım ve imalat verilerine göre değerlendirilmesi yapılmıĢtır. Bu veriler ıĢığında gemi inĢaa kalite kontrol süreçleri içinde yapılan tahribatsız muayene yöntemlerinin öneminin daha iyi anlaĢılması, bilinirliğinin artırılması ve uygulamalı mesleki eğitim çerçevesinde kalifiyeli çalıĢan sayısının iyileĢtirilmesi ile bölgesel kalkınmadaki rölü değerlendirilmiĢtir.
 • Item
  YALOVA ALTINOVA TERSANELER BÖLGESĠNDE YAġANAN Ġġ KAZASI ĠSTATĠSTĠKLERĠNĠN ANALĠZLERĠ VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
  (Yalova Üniversitesi Yayınları, 2021-10-22) Tımaç, Gökhan; Harman, Abdurrahman
  Uluslararası çalıĢma örgütü (ILO) verilerine göre her 15 saniyede 153 çalıĢan iĢ kazası geçirmekte ve her 15 saniyede bir çalıĢan iĢ kazası veya meslek hastalıklarına bağlı olarak hayatını kaybetmektedir. YaĢanan bu iĢ kazaları ilgili kanun ve yönetmelikler doğrultusunda iĢyerlerinin iĢ sağlığı ve güvenliği açısından yer aldığı tehlike sınıflarına göre; az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli olarak sınıflandırılmıĢtır. Bu iĢ kazaları sektörlere ve meslek gruplarına göre incelendiğinde ise ilk sıralarda inĢaat ve imalat sektörü ön plana çıkmaktadır. Tersane sektörü iĢ kazaları açısından en riskli, çalıĢma Ģartları bakımından da ağır ve çok tehlikeli sınıfta yer alan iĢkolu olarak tanımlanmaktadır. Son yıllarda iĢ sağlığı ve güvenliği alanındaki geliĢmelere rağmen tersane sektörü istatistiklere göre iĢ kazası bakımından ön sıralarda yer almaktadır. Bu çalıĢma ile Yalova Altınova Tersaneler bölgesinde faaliyet gösteren tersanelerin iĢ sağlığı ve güvenliği alanındaki standartlarının yükseltilmesi, üretim süreçlerinin, çalıĢan ve çalıĢma alanlarının daha emniyetli, güvenli ve çevreye duyarlı hale getirilebilmesi amaçlanmıĢtır. Bu çerçevede Yalova Altınova Tersaneler bölgesinde yaĢanan iĢ kazaları istatistikleri analiz edilmiĢ ve veriler değerlendirilerek iĢ kazalarını önlemek veya azaltmak amacıyla ileriye dönük yapılacak faaliyetler için öneriler vurgulanarak, bölgesel kalkınmadaki rölü için sürdürülebilir çevik uygulamalara zemin hazırlanmıĢtır.
 • Item
  KOP Bölgesindeki İşletmelerde Yalın Üretim Metodları ile Verimliliğin Artırılmasına Yönelik Model Çalışmaları
  (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Yayınları No: 31, 2021-12-31) Tımaç, Gökhan
  KOP (Konya Ovası Projesi) Bölgesi toplamda 95.000 m2 yüzölçümü, 4,5 milyonu aşkın nüfusu ile Aksaray, Karaman, Konya, Niğde, Nevşehir, Yozgat, Kırıkkale ve Kırşehir illerini içine alan ve tarih öncesi çağlardan günümüze uzanan her dönemde önemli bir merkez olmuştur. KOP bölgesinde bulunan 8 ilde toplam 13 üniversite ve çeşitli sanayi kollarında üretim yapan 24.000’den fazla işletme bulunmaktadır. Bu sanayi işletmelerinin ortalama yaklaşık %70’si mikro ölçekli, %23’ı küçük ölçekli, %5’i orta ölçekli ve %2’si büyük ölçekli işletmelerden oluşmaktadır. KOP bölgesinde çeşitli alanlarda faaliyet gösteren 25 adet Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) yanı sıra kurulma çalışmaları devam eden birçok sanayiye yönelik girişim bulunmaktadır. Her yıl gerçekleştirilen “Türkiye’nin ilk 500 ve ikinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması’na göre KOP bölgesinde kayıtlı 20’ın üzerinde firma listede yer almaktadır. KOP bölgesi 2018 yılı ihracatı yaklaşık 2.558.119 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. Türkiye 2023 hedefleri ve firmaların varlıklarını devam ettirebilmesi için kaynak verimliliğin ve sürdürülebilirliğin, teknoloji ve inovatif yaklaşımın, yönetim ve üretimin, kalitenin, sürekli gelişmenin ve buna benzer pozitif olumlu başlıkların gelişmesi için Yalın Üretim Yöntemleri süreçleri son zamanlarda ön plana çıkmaktadır. Bu çalışmada KOP bölgesindeki illerde bulunan Organize Sanayi Bölgeleri başta olmak üzere imalat sektörleri içerisinde yer alan işletmelerde yüksek kalite, optimum maliyet, değerli akış, verimlilik ve güvenlik için Yalın Üretim Yöntemleri süreçlerinin çevik ve sistematik olarak uygulanabilmesi yönelik model çalışmaları yapılmıştır. Yalın Üretim Yöntemleri süreçlerini başarı ile yapan firmalardan benchmark çalışmaları ile uluslararası geçerliliği olan uygulamalar incelenmiştir. Bu modeller Yalın Üretim Yöntemleri süreçlerinin ana başlıkları altında değerlendirilip teknoloji düzeyinin, inovasyonun, kalitenin ve verimliliğin artırılması çalışmaları ile sürdürülebilirliğin değerlendirilmesi yapılarak ileriye dönük yapılacak faaliyetler için model önerileri vurgulanmıştır.
 • Item
  2020 Yılında Bölgesel Kalkınmaya Birçok Alt Sektörle Birlikte Etki Eden Tersane Havuzlarındaki Bakım Onarım Süreçlerinin İstatistiksel Olarak İncelenmesi Ve Değerlendirilmesi
  (Yalova Araştırmaları Kongresi - YAK2021, 2021-10-23) Kalkan, İsmail; Baytemür, Atilla; Erkurtulmuş, Selahattin Alp; Eren, Şükrü
  Yalova sanayisinin lokomotif sektörlerinden birisi olan ve ülkemizin ihracat açığının kapanmasında önemli katkılar sağlayan bölgemizdeki tersanelerde gerçekleştirilen birçok genel ve spesifik gemi inşaatı projelerine ilaveten, faaliyet halindeki gemilerin periyodik bakım veya tamir bakım işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için yüzer veya kuru havuz faaliyetleri gösteren işletmelerin katkısı yadsınamayacak kadar önemlidir. Yalova ili Altınova-Hersek bölgesindeki tersaneler, spesifik gemi inşaatı projelerinde yakaladığı başarıyı yine aynı şekilde, havuzlarda gösterdiği bakım onarım faaliyetlerinde de sağlamıştır. Genel kargo gemisi, yük gemisi, dökme yük gemisi gibi gemilere ilaveten; kimyasal tankeri, ham petrol tankeri, LPG tankeri, Ro-Ro gemisi, balıkçı gemisi, dredger gemisi vb. gemilerin de havuzlarda bakım onarım faaliyetlerini, dünya standartlarında gerçekleştirebilecek mühendisliksel ve operasyonel bilgi, tecrübe ve altyapı yeterliliğine ulaşmıştır. Bu çalışmamızda, bölgede gerek istihdam ve üretim açısından, gerekse de havuz adedi ve çeşitliliği açısından öncü konumda bulunan örnek bir tersane seçilerek gemi türüne göre proje çeşitleri, ülkelere göre müşteri dağılımı, genel istatistikler, taşeronlar ve insan gücü tahsis istatistikleri ve gider tahsis istatistikleri vb. bulgular ortaya konularak sonuçların değerlendirilip imalat, hizmet ve mühendislik alanında faaliyet gösteren firmalara farkındalık sağlayarak ileri dönük yapılacak çeşitli akademik çalışmalara kaynak sağlanması amaçlanmıştır.
 • Item
  Bölgesel Kalkınmada Etkili Olan, Gemilerin Havuzlardaki Çeşitli Bakim Onarım Faaliyetlerinin Yılın İlk 6 Ayinin İncelenmesi Ve Değerlendirilmesi: Yalova’da Örnek Bir Tersane
  (Yalova Araştırmaları Kongresi - YAK2021, 2021-10-23) Baytemür, Atilla; Erkurtulmuş, Selahattin Alp; Kalkan, İsmail; Eren, Şükrü
  Tersaneler, tüm su araçlarının yeni inşa, bakım onarım veya tadilat işlemlerinin yapıldığı tesisler olarak adlandırılmaktadır. Ülkemizde üretim, ihracat ve istihdam kapasitesi yönüyle ön plana çıkan en önemli tersane bölgelerimizden bir tanesi de Yalova Altınova Tersaneler Bölgesidir. Bu bölgedeki bazı tersaneler sadece yeni inşa alanında hizmet verirken, bazı tersaneler de yeni inşa faaliyetlerinin yanı sıra tersane bünyesinde bulunan kuru havuz veya yüzer havuzlarda bakım onarım faaliyetleri vermektedir. Gemilerin bünyesinde ve donatımında gerçekleştirilen tüm elektriksel, boyama, borulama, sac işçiliği ile ana makine ve yardımcı makinelerin tamiri vb. iş ve işlemler tersanelerde bakım onarım faaliyetleri kapsamında değerlendirilmektedir. Yalova Altınova bölgesindeki tersanelerin yeni inşa ve tadilat faaliyetlerinin yanı sıra ,dünya standartlarında bakım onarım faaliyetleri gerçekleştirmesi, bölgedeki birçok kobi, küçük sanayi kuruluşları, esnaflar ve bölge halkının ekonomik refah düzeyini doğrudan etkilemektedir. Bu çalışmada, bölgede istihdam ve üretim açısından önemli konumda bulunan örnek bir tersane seçilerek 2021 yılının ilk 6 ayında havuzlardaki bakım onarım faaliyetleriyle ilgili bulgular ortaya konularak elde edilen sonuçlar irdelenerek gelecek dönemlere yönelik yapılacak çalışmalara ışık tutması; böylelikle de tersanelerde çok önemli bir yeri olan havuzlardaki bakım onarım faaliyetleri üzerinde literatürde yeterince yayın olmadığı için literatüre kaynak sağlanması amaçlanmıştır.
 • Item
  Tersane Tamir-Bakım Faaliyetlerine Covıd-19 Pandemi Sürecinin Etkisi: Yalova’da Örnek Bir Tersane
  (2021-10-23) Erkurtulmuş, Selahattin Alp; Kalkan, İsmail; Baytemür, Atilla; Eren, Şükrü
  Hem ağır sanayi olması, birçok sektörün üretimini etkilemesi, çok sayıda ve çeşitli alanlarda işçinin bir arada çalışması, yan sanayi firmalarıyla çalışması, hem de özel doğa koşullarına ihtiyaç duyması, tersaneleri özgün üretim mekanları kılmaktadır. Bu özel üretim mekanları aynı zamanda tamir-bakım görevleri de üstlenmiştir. Özellikle 2000‘li yılların başlarında yaşanan denizcilik sektöründeki yeni inşa ve bakım-onarım talep artışı nedeni ile; 1980‘lerde Haliç ve Boğaz kıyılarından kaydırılan küçük tersanelerin ve yan sanayicilerin yerleşmeleri için kurulan Tuzla tersaneler bölgesi siparişleri karşılayamaz duruma gelmiş ve gerek ülkemiz gerekse de uluslararası gemi sektörü açısından yeni bir merkezin kurulması kaçınılmaz olmuştur. Gerçekleştirilen fizibilite çalışmaları doğrultusunda Yalova‘ya bağlı Altınova ilçesi sahili gerek bölgenin endüstriyel alanlara yakınlığı gerek İstanbul, Bursa, Kocaeli üçgeninde geçiş güzergahlarında olması, gerekse de hem doğal bir liman hem de boğazlara yakınlığı gibi birçok ekonomik ve jeopolitik etkenler göz önünde bulundurularak, yeni tersane bölgesi lokasyonu olarak belirlenmiştir. Tersanelerin 2007 yılında faaliyetlere başlamasından bu yana geçen süreçte bölge her yıl daha da gelişerek dünyada kendisinden söz ettirecek konuma gelmiştir. Bölge tersaneleri, yeni inşaların yanı sıra, dünya standartlarında tamir-bakım ve dönüşüm faaliyetlerine de devam etmektedir. Özellikle 2008 yılı krizi sonrası yeni gemi inşanın durma noktasına gelmesi ile gemi tamir-bakım faaliyetlerinin önemi daha da artmış, böylece bölge ve ülke ekonomisine de hatırı sayılır katkılar sağlanmıştır. Yalova tersaneler bölgesi, 2019 yılında ortaya çıkarak tüm dünyayı etkileyen COVID-19 küresel salgınına rağmen artan tamir-bakım kapasitesi ile Avrupa‘nın en önemli bakım-onarım merkezi haline yolunda güçlü bir şekilde ilerlemektedir. Bu çalışmada çok sayıda ve çeşitli alanlarda bir arada çok sayıda çalışanı olan, sektörün öncü bir tersanesi seçilerek, pandemi sürecindeki tamir-bakım faaliyetleri incelenmiş ve sonuçları tartışılmıştır
 • Item
  Yalova Altınova Tersaneler Bölgesindeki Gemi İnşaa Kalite Kontrol Süreçlerinde Tahribatsız Malzeme Muayene (Ndt) Yöntemleri Ve Değerlendirilmesi
  (Yalova Araştırmaları Kongresi - YAK2021, 2021-10-23) Tımaç, Gökhan; Kalkan, İsmail; Şahin, Murat
  Tahribatsız malzeme muayene yöntemleri, kalite kontrol sürecinin bir parçasıdır ve diğer köklü yöntemlerin tamamlayıcısıdır. Tanım olarak, Tahribatsız Test (NDT) yöntemleri, malzemenin bütünlüğüne veya hizmete uygunluğuna hiçbir şekilde müdahale etmeden, yüzey veya iç kusurlar, süreksizlikler, düzensizlikler veya metalurjik durumlar için malzemelerin test edilmesidir. EN ISO 9712/2012 standartı içinde endüstriyel tahribatsız muayene olarak tanımlı yöntemlerden tersane gemi inşaa sürecinde en çok kullanılanlar; Radyografi (RT), Manyetik (MT), Ultrasonik (UT), Penetrant (PT) ve Görsel (VT) muayene yöntemleridir. Tahribatsız test yöntemleri, özellikle gemi inşaa sektöründe kullanılan çeşitli malzeme muayene ve kaynak imalat yöntemlerinde sıklıkla kullanılmaktadır. Bu gelişmiş yöntemlerin başarılı bir şekilde uygulanması, verileri alan ve verileri analiz eden kişilerin, yöntemlerin ilkelerini, verilerin nasıl kurulacağını iyi anlamalarını gerektirir. Bu kapsamda alınan uygulamalı eğitimler ve saha tecrübeleri gemi inşaa kalite kontrol süreçleri için önem arz etmektedir. Bu çalışmada, Yalova Altınova tersaneler bölgesindeki, gemi inşaa kalite kontrol süreçleri içinde yer alan ulusal/uluslararası yasal ve hukuki gereksinimler ve standartlar gereği denetleme kuruluşları, loydları vb. denetçi firmalar tarafından da zorunlu olarak uygulanan tahribatsız malzeme muayene yöntemlerinin gemi tanım ve imalat verilerine göre değerlendirilmesi yapılmıştır. Bu veriler ışığında gemi inşaa kalite kontrol süreçleri içinde yapılan tahribatsız muayene yöntemlerinin öneminin daha iyi anlaşılması, bilinirliğinin artırılması ve uygulamalı mesleki eğitim çerçevesinde kalifiyeli çalışan sayısının iyileştirilmesi ile bölgesel kalkınmadaki rölü değerlendirilmiştir.
 • Item
  Enerji Santralinde Faaliyet Gösteren Buhar Kazanının NDT Tabanlı Periyodik Kontrolü
  (9 th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science - ISITES, 2021-10-17) Kalkan, İsmail; Şahin, Murat; Tımaç, Gökhan
  Tahribatsız muayene teknikleri; işletme şartlarında stratejik veya teknolojik öneme sahip ve genelde endüstriyel uygulamalarda kullanılan malzemelerin üretim, kullanım veya işletme aşamasında ki süreçlerde oluşabilecek gözenek, korozyon, çatlak, aşınma, deformasyon, vb. kusur veya bozulmaların maddi kayıplara veya iş kazalarına sebep olmasını engellemek amacıyla bu kusurların bulunduğu malzeme veya bölgeleri, belirli standartlara ve disiplinlere bağlı kalmak şartıyla önceden tespit etmek amacıyla kullanılan tekniklerdir. Tahribatsız muayene yöntemiyle muayene edilen malzemeler kesinlikle deforme olmamakta ve muayene sonrasında da eskisi gibi kullanılmaya devam edilmektedir. Bu çalışmamızdaki amacımız; doğalgazdan elektrik üreten enerji santrallerinde yer alan buhar kazanlarının, TS EN 9712 standardı esas alınarak yetkilendirilmiş personellerce görsel muayene tabanlı olarak periyodik kontrollerinin yapılması ve elde edilen verilerin de ultrasonik ölçümlerle desteklenerek yorumlanabilmesidir. Bu sayede sektörde faaliyet gösteren veya göstermek isteyen tekniker veya mühendislerin NDT hizmeti, inspection hizmeti ya da önleyici ve kestirimci bakım çalışmalarına yönelik kaynak oluşturmak ayrıca yaptıkları çalışmaları raporlayabilmelerine yardımcı olabilmektir. Bu sayede literatürde yeterince yayın olmadığı için kaynak temini de sağlanması hedeflenmiştir.
 • Item
  Gemi İnşa Sanayisinde Nesting İşleminin Önemi
  (2021-05-18) Baytemür, Atilla; Kalkan, İsmail
  Gemi inşa sanayi; çelik, makine imalat, elektrik-elektronik, boya ve lastik-plastik sanayi gibi pek çok sanayi kolu mamullerinin birleşerek katma değeri yüksek ürünlere dönüştüğü ülke ekonomisi ve savunma sanayi açısından stratejik öneme sahip bir sektördür. Dünya taşımacılığının %90’ından fazlası deniz yolu aracılığı ile yapılmaktadır. Deniz yolu taşımacılığının, karayolu taşımacılığına göre ortalama 7 kez; demir yolu taşımacılığına göre ise 3.5 kez daha ekonomik olmasının yanında, çok büyük miktardaki yüklerin, bir seferde ve güvenli taşınması da gemi inşa sektörü için önemli bir avantajdır. Gemi inşa sanayisi ülkemizde de önemli bir konumdadır. Gemi ve su araçları ihracatımız 2003 yılında 0,45 milyar dolar iken, 2020 yılında %229’ luk bir artış ile 1,48 milyar dolara yükselmesi bunun önemli bir göstergesidir. Gemiler yapılacak işlemlere göre inşa, bakım onarım ya da tadilat sürecinden geçer. Bu süreçlerin en önemli aşamalarından bir tanesi gemi yapı elemanlarının nesting işlemlerinin yapılmasıdır. Nesting, gemi inşasında kullanılan yapı elemanlarının standart sac ölçülerinde kesimi için bilgisayar destekli tasarım (CAD) ortamında hazırlanan teknik resimlerdir. Nesting işlemindeki temel amaç; gemi yapı elemanlarının kesilecek sac plaka içerisine en az fire verecek şekilde yani optimum düzeyde yerleşiminin yapılmasıdır, çünkü gemi inşasında kullanacağımız yapı elemanları sac plakalar içerisinden kesilerek ayrıştırılmaktadır. Bu bilgiler ışığında bakıldığında, deniz taşımacılığının dünyadaki önemi, ülkemizdeki gemi inşa sanayi alanında artan üretim verileri vb. nedenlerle nesting işlemlerine titizlikle dikkat edilmesiyle, israfın azalıp maddi olarak çok büyük kazançların elde edileceği anlaşılmaktadır. Bu bilinçle gerçekleştirdiğimiz çalışmadaki amacımız, sektöre yeni giren mühendis veya teknikerlere katkıda bulunmak ve farkındalık oluşturmaktır. Böylelikle öncelikli olarak, gemi inşa sanayisinde çok önemli bir yeri olan nesting işlemi üzerine literatürde yeterince yayın olmadığı için literatüre kaynak sağlamak suretiyle sektöre yeni giren mühendis veya teknikerlere katkıda bulunulmuştur. İkinci olarak da gemi inşa sanayisinde nesting işleminin önemi vurgulanarak farkındalık oluşturmak suretiyle sektördeki gereksiz malzeme ve iş gücü kayıplarının azaltılmasına yönelik yapılacak çalışmalara katkı sağlanmıştır.
 • Item
  Doğu Marmara Bölgesindeki Demir Çelik Sektöründe Çalışan Mavi Yakalı Personellerin Köprü Vinç Operatörlüğü Alanındaki Mesleki Yeterliliklerinin İncelenmesi
  (10th International Conference On Engineering & Natural Sciences - ISPEC, 2021-05-18) Kalkan, İsmail; Baytemür, Atilla
  Ağır sanayi üretimi denildiğinde ilk akla gelenler arasında demir çelik sektörü yer almaktadır. Küreselleşmenin etkileri, birçok alanda olduğu gibi demir çelik sektörünü de direkt etkilediğinden; demir çelik sektöründeki işletmeler rekabet edebilmek amacıyla üretim maliyetlerini minimize etmeye, zamanında ürün teslimatı yapmaya ve olası riskleri ortadan kaldırmaya yönelik birçok çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmaları direkt veya dolaylı yönden etkileyen en önemli faktörlerden birisi de kalifiye personel teminidir. Bu bağlamda işletmeler, birçok farklı yeterlilik veya beceriye sahip personel ile çalışmaya öncelik vermektedir. Bunun neticesinde de sektör çalışanları mevcut iş veya görev tanımlamasına ilaveten başka iş veya görevleri de yapmak zorunda kalmaktadır. Söz konusu bu zorunluluklardan birisi de kaynakçı, bakımcı, makine veya tezgâh operatörü vb. personelin mevcut iş veya görev tanımlamasına ilaveten çeşitli nedenlerden dolayı köprülü vinç kullanabilmesidir. Kanunen köprülü vinç kullanma yetkisi olmayan personel, işletmelerde köprülü vinç kullanabilmek amacıyla yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarının açmış oldukları teorik ve performans sınavlarına girmekte ve asgari başarı şartlarını sağlamaları halinde yetki belgesi alabilmektedir. Bu çalışmamızda, Doğu Marmara bölgesinde faaliyet gösteren çeşitli yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarının, yine bölgelerinde yer alan demir çelik sektör çalışanlarına yönelik yapmış oldukları Köprülü Vinç Operatörü Seviye 3 performans sınav verilerini inceledik ve değerlendirdik. Çalışmamız; söz konusu yeterlilikle ilgili çalışanların mesleki eğitim alanındaki güçlü ve zayıf yanlarının tespit edilmesine, ayrıca demir çelik sektöründeki taşıma ve kaldırma ekipmanlarında yaşanan iş kazalarının azaltılmasına yönelik yapılacak çalışmalara katkıda bulunacaktır.
 • Item
  Process Management of Steam Trap Revision According to Welding Engineering Discipline
  (5th Iron & Steel Symposium - UCDS 2021, 2021-04-03) Kalkan, İsmail; Baytemür, Atilla; Karagöz, İdris
  About 37% of Turkey's electricity consumption is used in industrial zones. This shows how important energy efficiency studies are in industry. Energy efficiency has been regulated in our country with the ENVER law. It is known that there are densities emerging from the energy production point in systems that still work with central steam heating. The high condensation that occurs in the lines of the premises using steam mechanical systems for heat energy demand increases energy consumption and costs together with operational risks. In these enterprises, the efficiency, in general, depends on how much heat energy as a result of combustion is transported to the work fluid or place of use. In distribution lines, the major threat of steam flow lines is high condensation to heat losses. Returning of condensate in the flow through the distribution lines, thanks to steam traps. Steam traps are the equipment used in condensate steam systems to automatically dispose of the condensate, in other words, condensed water system list. Controlling and managing condensation in main distribution lines can provide gains of up to 10% in energy consumption. Therefore, the efficiency of a steam plant is directly proportional to how well the condensate collects. Due to the high temperature and high pressure in the steam lines, the resistance of the pipes is of great importance in terms of ensuring the continuity of the system. Although welded manufacturing is generally known as a process, welding technology is actually a complex engineering discipline encompassing materials science, inspection, design, mechanical and electronic systems. Welding Engineering is an important branch of engineering that can find a place for itself in all processes and projects in the welded manufacturing industry. In this study, we aimed to determine, apply and evaluate the processes in steam line steam trap revision according to welding engineering disciplines In this context, risks that may occur in terms of OHS are reduced, welded joints are obtained in accordance with the relevant NDT standards, predictions for possible thermal losses are determined, data for preventive & predictive maintenance are obtained, the use of certified qualified personnel positively affects labour and process costs, etc. findings were obtained.
 • Item
  Karbon Elyaf Teknolojisi Ve Kalıpçılık Uygulamalar
  (Uluslararası Bilimsel Araştırmalar ve Yenilikçi Çalışmalar Sempozyumu - ISSRIS'21, 2021-02-25) Karagöz, İdris; Kalkan, İsmail; Tımaç, Gökhan; Şahin, Murat; Baytemür, Atilla
  Bir ileri teknoloji ürünü olan karbon fiberler, sahip olduğu düşük yoğunluk, düşük sürtünme katsayısı, düşük yorulma, asit, alkali ve çözücülere karşı yüksek direnç göstermesi gibi temel özellikleri nedeniyle zorlu şartlarda çalışan yüksek performanslı kompozit malzemelerin üretiminde 1980’ li yıllardan itibaren yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. İleri teknolojiye ihtiyaç duyulan nükleer sanayi ve havacılık karbon fiberin yoğun kullanım alanlarının başında gelmektedir. Günümüzde nüklüer, havacılık ve uzay sanayinden, otomotiv, makine, denizcilik, elektrik-elektronik, rüzgâr enerjisi, petrokimya ve medikal sektörüne kadar çok farklı sektörlerde karbon fiber kullanılmaktadır. Karbon fiberler, binlerce yıldır kullanılan pamuk veya keten gibi doğal selülozik liflerden kazara elde edilmiştir. 1878’ de Thomas Edison, önce pamuk liflerini daha sonra ise bambuyu akkor lamba filamenti olarak kullanmaya çalışmıştır. 1950’li yılların sonunda, tekstil formundaki sentetik selülozun karbonizasyonu ile elde edilen karbon fiberlerin yüksek sıcaklıktaki roket teknolojilerindeki uygulamalarıyla karbon fiberlere olan ilgi yeniden artmaya başlamıştır. Yüksek karbon verimi ve selüloza göre daha ekonomik olan PAN temelli yüksek performanslı karbon fiberlerin üretim tekniklerinin gelişmesi ve ticari olarak üretilmesi 1960’ lı yılların sonunda başlamıştır. 1970 ve 1980’ li yıllarda karbon fiber takviyeli kompozitler nükleer ve havacılık sanayi için geliştirilerek kullanılmıştır. Karbon fiberlerin basma dayanımı, inorganik fiberlere göre düşük, polimerik fiberlerden ise daha yüksektir. Karbon fiberin üretiminde hammadde olarak selüloz, poliakrilonitril (PAN) ve katran/zift yaygın olarak kullanılmaktadır. Selüloz yapısının sahip 2 olduğu glikoz tipi bağ nedeniyle, sürekli/uzun zincir oluşumu mümkün değil ve buna bağlı olarak düşük karbon verimine sahiptir. PAN’ dan üretimde, karbondan ibaret zincir yapısı nedeniyle yüksek karbon verimi ve yüksek mekanik özellikler elde edilmekte ancak polimerin yüksek çapraz bağ oluşturma eğilimi grafitleşmeyi zorlaştırmaktadır. Bu çalışmada karbon fiberin sahip olduğu özellikler, üretim yöntemleri, uygulama alanları ve geçmişte yapılan bazı çalışmalar incelenerek, gelecek için karbon fiber uygulamalarının yaygınlaşacağı alanlardan karbon fiber kalıpçılık uygulamasındaki kullanımı belirlenmesi amaçlanmıştır.
 • Item
  Enerji Santrali Yardımcı Buhar Kazanı Önleyici Bakımı Ve Inspection Hizmeti Raporlama Örneği
  (Uluslararası Bilimsel Araştırmalar ve Yenilikçi Çalışmalar Sempozyumu - ISSRIS'21, 2021-02-22) Kalkan, İsmail; Karagöz, İdris; Baytemür, Atilla
  Girişimci; sanayi ve ticaret gibi alanlarda edinmiş olduğu maddi ve manevi kaynakları sermaye olarak kullanarak bir iş veya işletme kurup, kâr elde etmek amacıyla çeşitli riskleri üzerine alan kişidir. Girişimci mal veya hizmet üretebilmek için edindiği çeşitli tecrübe ve materyalleri olabilecek en iyi koşullarda bir araya getirir. Genelde ülkemizde 18 yaş üştü ve 30 yaş altındaki girişimciler genç girişimci olarak nitelendirilmektedir. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinde 2019 yılı itibarıyla Türkiye nüfusunun yaş gruplarına göre dağılımında yaklaşık 15 milyon kişi genç girişimci olarak tanımlanan yaş skalasında yer almaktadır. Bu sayı birçok Avrupa ülkesinin nüfusundan daha fazladır. Bu çalışmamızdaki amacımız; girişimciliğin ülke politikası olarak desteklendiği ülkemizde, mühendislik alanında faaliyet gösteren veya göstermek isteyen genç girişimci tekniker ve mühendislerin kontrol ya da önleyici ve kestirimci bakım çalışmalarına yönelik inspection hizmeti verebilmelerine ve verecekleri bu hizmeti raporlayabilmelerine yardımcı olabilmektir. Inspection hizmetlerine yönelik hazırlanan raporların veya örnek rapor dokümantasyon şablonlarının basılı kaynaklarda veya ilgili internet mecralarında yeterince yer almaması nedeniyle, dezavantajlı konumda olan genç girişimci tekniker veya mühendislerin bu çalışma sayesinde, rekabet edebilirliklerine yardımcı olunabilmesi hedeflenmiştir. Inspection kelimesi İngilizce bir kelime olup; kontrol, muayene, inceleme, denetleme, teftiş manalarına gelmektedir. Inspector ise denetçi, kontrolör, müfettiş manalarına gelen yine İngilizce bir sözcüktür. Çalışmamızın odak noktası; doğalgazdan elektrik üreten enerji santrallerinde stratejik öneme sahip ekipmanlarından birisi olan buhar kazanları için, 3. taraf gözetim hizmetleri kapsamında gerçekleştirilen inspection çalışması ve bu çalışmaya ilaveten uygulanan önleyici bakım hizmeti proseslerinin çeşitli görsellerle raporlanmasıdır. Bu bağlamda literatürde yeterince yayın olmadığı için; mühendislik altyapısı olan genç girişimcileri olumsuz yönde etkileyen bilgi, belge, tecrübe eksikliği vb. dezavantajları azaltan örnek kaynak temin edilmiştir. Bu vesile ile de buhar kazanlarında önleyici bakım kapsamında yaşanmış ve yaşanabilecek durumlar fiilen değerlendirilmiştir.